Jesteś spoza Kościoła?

Jeśli wybierasz się do naszego koś­cioła po raz pier­wszy, to być może zas­tanaw­iasz się nad kilkoma pytaniami.

Czy mogę uczest­niczyć w ewan­gelickim nabożeństwie?

Oczy­wiś­cie, że tak! Możesz uczest­niczyć w naszych nabożeńst­wach i spotka­ni­ach nie będąc członkiem Koś­cioła Ewangelicko-Augsburskiego. Nasze nabożeństwa są otwarte dla ludzi różnych wyz­nań — wspól­nie możemy poszuki­wać Boga i cieszyć się Jego obecnością.

Jak wygląda ewan­gelickie nabożeństwo?

Cen­tral­nym punk­tem każdego nabożeństwa jest kazanie, czyli rozważanie Pisma Świętego. Oprócz tego śpiewamy, ale przede wszys­tkim mod­limy się. Każde nabożeństwo powinno być cza­sem duchowej reflek­sji i odnowy, a także chwil­ami pełnymi radości i szukaniem inspiracji do codzi­en­nego życia.

Jak zachowywać się w trak­cie nabożeństwa?

Najważniejsze to czuć się swo­bod­nie. W cza­sie każdego nabożeństwa przeży­wamy czas, w którym chcemy słuchać Słowa Bożego oraz wiel­bić Boga poprzez śpiew i mod­l­itwę. Cały prze­bieg naszych nabożeństw opisany jest też w śpiewnikach ewan­gelic­kich. Zawsze możesz poprosić duchownego lub innych członków zboru o wytłu­macze­nie niezrozu­mi­ałych elementów.

Czy mogę przys­tąpić do Komu­nii Świętej?

Zgod­nie z nauczaniem i prak­tyką Koś­cioła Ewangelicko-Augsburskiego do sakra­mentu Wiecz­erzy Pańskiej (Eucharys­tii) mogą przys­tąpić wszyscy, którzy są ochrzczeni w imię Tró­je­dynego Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyz­nanie ewan­gelickie nie jest warunk­iem przys­tąpi­enia do Komu­nii Świętej.

Przys­tępu­jący do Sakra­mentu Wiecz­erzy Pańskiej powinni mieć świado­mość, że godne spoży­wanie sakra­mentu wymaga wiary, iż przyj­mu­jemy prawdziwe Ciało i Krew Chrys­tusa. Wierzymy, że także osoby, które bez wiary przys­tępują do Komu­nii przyj­mują Ciało i Krew Chrys­tusa, jed­nak czyniąc tak, ścią­gają na siebie sąd i nie korzys­tają ze zbaw­i­en­nych darów sakra­mentu Komu­nii Świętej.

Zachę­camy chrześ­ci­jan, którzy pragną przys­tąpić do Komu­nii Świętej w naszym Koś­ciele, a którzy zostali pozbaw­ieni takiej możli­wości w swo­jej macierzys­tej wspól­no­cie, do kon­taktu z naszymi duszpasterzami.

Masz inne pyta­nia? Skon­tak­tuj się z nami — [ KONTAKT ]